Autorský tým

PhDr. Kristina Březinová

Kristina Březinová působí v NPI ČR v Praze jako tutorka a manažerka webu Zapojmevšechny.cz. Pracuje také v Akademické psychologické poradně VŠE, kde se věnuje studentům se speciálními studijními potřebami. Vystudovala psychologii na FF UK a speciální pedagogiku v programu celoživotního vzdělávání na PedF UK. Po absolvování studia se věnovala práci s dětmi a mladistvými v SVP Klíčov. Dále působila v PPP Středočeského kraje a v PPP v Praze 10. Zkušenosti má také jako školní psycholožka působící na základní a střední škole v Praze. Souběžně s poradenskou praxí pracovala v letech 2007–2019 pro společnost Gradua-CEGOS, kde se věnovala psychodiagnostice a vzdělávání dospělých. Zkušenosti má také z dvouletého působení v projektu Agentury pro sociální začleňování Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se SVL. Publikuje odborné texty, například v periodicích Československá psychologie, Kariérové poradenstvo v teórii a praxi, Školní poradenství v praxi.

Mgr. et Ing. Marta Kozdas, Ph.D.

Marta Kozdas pochází z Jihlavy. Působí v Jihlavě a v Praze. Absolvovala doktorské studium speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ve své disertační práci se zabývala ohrožením žáků 2. stupně základních škol a jejich pedagogů látkovými závislostmi a efektivitou školské adiktologické prevence. Praktické zkušenosti získávala jako školní speciální pedagožka, učitelka speciálních tříd pro žáky s mentálním postižením a potížemi v chování, školní metodička prevence a jako ředitelka venkovské malotřídky. Působí také jako koučka a lektorka.

Mgr. et MgA. Rumjana Georgieva, Ph.D.

Mgr. et MgA. Rumjana Georgieva, Ph.D. působí v Národním pedagogickém institutu ČR v Praze jako regionální metodička projektu Společné vzdělávání v pedagogické praxi. Pochází z Bulharska, kde vystudovala obor slovanská filologie na Sofijské univerzitě (specializace bohemistika). Po příjezdu do České republiky absolvovala DAMU v Praze, obor Divadelní antropologie, a následně i doktorské studium na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy,  obor Sociální a kulturní antropologie. Během studia se věnovala výuce bulharského jazyka na Fakultě humanitních studií UK v Praze a psaní odborných článků o identitě a integraci bulharské menšiny v České republice. Tiskem vyšla její disertační práce „Bulhaři v Čechách: Kulturní parametry, imigrační proces a společenská integrace v současné době“, FHS UK v Praze, 2012. Svou zkušenost žáka/studenta s odlišným mateřským jazykem využila i jako dvojjazyčná asistentka pedagoga na základních školách v Praze. Působila také jako metodička ve společnosti META o.p.s., při čemž se podílela na tvorbě publikací  z oblasti společného vzdělávání, související s prací asistenta pedagoga ve škole. Zajímá se o integraci a vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v České republice. Aktuálně se  v rámci projektu APIV B záběr jejich odborných zájmů rozšiřuje i na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na žáky s odlišnými životními a kulturními podmínkami.

Mgr. Gabriela Kermesová

Gabriela Kermesová působí v projektu APIV B při Národním pedagogickém institutu ČR v Praze jako specialista PR. Mimo jiné spravuje webovou aplikaci Zapojmevsechny.cz, vyhledává témata k obsahu, podílí se na přípravě, editaci a korektuře textů. Také veškerý obsah propaguje směrem k veřejnosti. Před zapojením do projektu se věnovala především cizím jazykům a cestování, jež ji nasměrovalo na sociální a masovou komunikaci. PR a marketing již zajišťuje více než 14 let, nejprve v agentuře, posléze v nakladatelství, pro ScioŠkoly a nyní pro inkluzi v rámci projektu APIV B. K tématu speciálních vzdělávacích potřeb má vztah také díky synovi. Proto se rozhodla speciální pedagogice věnovat i profesně a tak zahajuje vysokoškolské studium v této oblasti.

Mgr. Jan Spěváček

Jan Spěváček se narodil v Novém Městě na Moravě, pochází ze Žďáru nad Sázavou, žije v Jihlavě. Absolvent PdF UP v Olomouci: učitelství českého jazyka pro 2. st. ZŠ a speciální pedagogika ‒ SZZ z etopedie a surdopedie. Během své praxe získal zkušenosti s výukou ve školách při dětském domově, výchovném ústavu i v diagnostickém ústavu nebo s výukou na 1. stupni ve speciální třídě. V současnosti pracuje jako učitel na základní škole. Autorsky se kromě jiného podílel na publikaci Děti a problémy v chování. Jako básníkovi mu vyšla kniha Čum do ráje. Působí i jako externí lektor a redaktor. Je ženatý, má dva syny.

Mgr. Klára Fischerová

Klára Fischerová působí v Praze. Vystudovala pedagogickou fakultu, obory učitelství 1. stupně a speciální pedagogiku. Více než 25 let pracuje ve školství na různých pozicích, posledních 12 let jako školní speciální pedagog. Absolvovala množství odborných seminářů. Spolupracovala v oblasti rovného vzdělávání a zavádění proinkluzivních opatření s neziskovými organizacemi, lektoruje vzdělávací semináře, podílí se na různých projektech. V současné době se věnuje především reedukační činnosti a podpoře dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a také metodickému vedení učitelů a asistentů.

Mgr. Adéla Pospíchalová

Adéla Pospíchalová absolvovala studium na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK. Dlouhodobě pracovala pro neziskovou organizaci Člověk v tísni, kde se věnovala především mediálním a informačním projektům. Věnuje se také vzdělávání, lektoruje a spolupracuje s internetovým magazínem Rodiče vítáni. O školu a témata s ní spojená se zajímá i z pozice rodiče tří dětí.

Mgr. Lucie Kocurová

Lucie Kocurová se narodila v Ústí nad Orlicí. Absolvovala gymnázium v České Třebové a magisterský obor Mediální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Po studiích působila v TV Nova a České televizi. Momentálně pracuje v Informačním centru o vzdělávání EDUin a přispívá také do Lidových novin.

Mgr. Kristýna Musová

Kristýna Musová se narodila a žije v Havířově s manželem a synem (brzy dvěma syny). Absolventka PdF Ostravské univerzity v Ostravě (Speciální pedagogika SZZ z etopedie a psychopedie, DPS Učitelství pro I. stupeň ZŠ). V rámci studií absolvovala dvouletou studijní a pracovní stáž ve Španělsku (Universidad de Córdoba, APROSUB Córdoba ‒ Denní stacionář pro osoby s mentálním postižením). Během studií na střední a vysoké škole se věnovala zájmové činnosti s dětmi a mládeží (vedení zájmových kroužků, praktikant a vedoucí na dětském táboře). Zkušenosti jako asistent pedagoga, školní speciální pedagog a učitel na I. stupni základní školy. V současnosti je na mateřské dovolené.

Šárka Bártová

Šárka Bártová působí v Praze. Je pedagogickou pracovnicí s odbornou praxí získanou vzděláváním a výchovou žáků s potřebou speciální pedagogiky. Po praxi v mateřských školkách se v posledních letech soustředí na vzdělávání žáků přípravných ročníků ZŠ. Kromě absolvování odborných kurzů v tomto oboru je její předností empatie a osobní přístup k individualitě žáka a zejména celostní pochopení jeho potřeb.

Radka Schillerová, MBA

Radka Schillerová se narodila a žije v Praze. Vystudovala marketing a management na Czech Management Institute – Praga Didacta, s. r. o., dříve CMI – ESMA Praha, částečně v Praze a Barceloně. V současnosti pracuje jako přednášející a lektorka kurzů komunikačních dovedností pro pedagogy Škola bez poražených, je zakladatelkou projektu Spokojené rodičovství, píše blog a vede přednášky pro rodiče, ve kterých se zaměřuje na empatický demokratický přístup ve výchově, efektivní komunikaci a emoční inteligenci. Autorsky se podílela ve spolupráci se Scio na knize pro děti a rodiče Pája a bleší cirkus. Externě například spolupracuje s Výluka nebo komunitním centrem Husitská v Praze. Je partnerkou a matkou dvou dětí.

Karel Špátzal

Karel Špátzal se narodil v sedmdesátých letech v Praze, kde žije dodnes. Po středoškolských studiích a absolvování povinné vojenské služby jeho život směřoval k divadlu. Při účinkování v divadle Lucerna MB a Divadle Na zábradlí začal sbírat zkušenosti při tvorbě televizních pořadů, které nejprve moderoval a poté začal režírovat. V pozdějších letech byl jedním ze zakladatelů sportovního kanálu TV Sport 5, kde několik let pracoval jako režisér a ředitel výroby. Jeho společnost vyrábí pořady a přímé přenosy pro řadu TV v České republice (např. Prima, ČT, Sport 5). Je autorem několika dokumentárních filmů, znát ho můžete i jako dabéra nebo komentátora. Dodnes je členem České Muaythai asociace ‒ sportovního svazu, který zaštiťuje thajský box v ČR, výchovu amatérských zápasníků od nejmenších a dalších pohybových aktivit pro děti a dospělé a také spolupráci s dětskými domovy.

PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D.

Zbyněk Němec je speciální pedagog, který sám ve školství začínal na pozici asistenta pedagoga. Přímé práci a poradenství u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se věnoval více než dvanáct let, v současnosti učí na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Pro obecně prospěšnou společnost Nová škola lektoruje také kvalifikační kurzy pro asistenty pedagoga i kurzy určené pro školní sborovny. Je autorem publikace „Asistent pedagoga v inkluzivní škole“ a spoluautorem úspěšného portálu www.asistentpedagoga.cz.

Mgr. Petra Macková

Petra Macková působí v Praze. Vystudovala Obecnou antropologii na FHS UK. Po studiu se věnovala výzkumné práci na Slovensku a v ČR zejména v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na vzdělávání, sociální a prostorovou segregaci a možnosti integrace, prevenci patologických jevů apod. Zprvu se v rámci práce v neziskovém sektoru věnovala sociální oblasti (terénní sociální práce, vedení regionální pobočky Kladno zaměřené na poskytování sociálních služeb a poradenství), posléze zakotvila a již přes 15 let se věnuje v rámci Programů sociální integrace společnosti Člověk v tísni rozvoji sociálně vzdělávacích služeb pro ohrožené děti. Soustředí se v rámci práce s dítětem na podporu celé rodiny, spolupráci se školou a dalšími institucemi. Věnovala se jak přímé práci, tak metodické podpoře a rozvoji služeb.

Mgr. et Mgr. Alena Rakoušová, DiS.

Alena Rakoušová působí v Praze. Vyučuje žáky mladšího školního věku, podílí se na vzdělávání budoucích i současných učitelů výukou pedagogiky, didaktik výchovy, společenských věd a komunikace. Má kvalifikaci od učitelství pro mateřské školy, přes učitelství pro základní školy až po učitelství pro školy střední. Její obor je pedagogika se zaměřením na školní pedagogiku, pedagogické poradenství a diagnostiku. Ve Výzkumném ústavu pedagogickém v Praze pracovala jako didaktik základního vzdělávání a měla na starost vzdělávací oblast Člověk a jeho svět a didaktiku prvního stupně základní školy. Podílí se na učebnicích pro základní školy, je autorkou řady článků a monografií pro učitele i učebních textů pro žáky, ale i knížek pro děti. Dlouhodobě se profesně zajímá o různé způsoby hodnocení prospěchu žáka a výzkumně o integraci obsahu vyučování na základní škole.

Mgr. et MgA. Mariana Chytilová, Ph.D.

Mariana Chytilová absolvovala Disability Studies na Syracuse University a Speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě. Spolupracovala na tvorbě materiálů pro asistenty pedagoga v rámci projektu Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR. Je autorkou koncepce přístupnosti Centra architektury a městského plánování (CAMP), filmového festivalu Jeden svět organizace Člověk v tísni a spoluautorkou interaktivní čtenářské aplikace Tableto pro děti s obtížemi ve čtení. Aktuálně spolupracuje s festivalem dokumentárních filmů Jeden svět, Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy a Českou televizí.

Kristýna Voženílková

Kristýna Voženílková je pedagogický pracovník zabývající se vzděláváním a výchovou dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V současné době se zaměřuje především na práci s dětmi s autismem na základní škole v Praze, kde působí jako asistentka pedagoga. Snaží se propojit a uplatnit veškerou získanou praxi v pedagogických a dalších oborech. Zároveň se věnuje trénování, organizaci soustředění a závodů dětí v rychlostní kanoistice, které se dříve sama věnovala.

Mgr. Kateřina Vrtišková

Kateřina Vrtišková pochází z Prahy, nyní žije ve Vraném nad Vltavou, kde učí na základní škole. Absolvovala PedF UK v Praze, obor učitelství pro 1. stupeň. Ve své práci využívá prvky pedagogického konstruktivismu, metody RWCT, badatelsky orientované vyučování, dílny čtení a psaní a učení venku. Na tato témata lektoruje semináře pro učitele. Působí jako mentor provázející učitele v programu Učitel naživo a jako externí mentor pro dílny čtení a učení venku. Jako certifikovaná lektorka programu Škola bez poražených vede kurzy respektující komunikace pro učitele. Napsala dvě publikace pro učitele, rodiče a vychovatele zaměřené na témata vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět (Co vyprávěl starý dub a Velké putování skřítka Ostružinky).

Mgr. Adriana Kábová, Ph.D.

Adriana Kábová pochází z Pošumaví, dlouhodobě žije v Praze. Na FF UK studovala etnologii a učitelství pro střední školy v oblasti společenských a ekonomických věd, poté získala doktorát ze sociokulturní antropologie na FHS UK. Pracovala jako lektorka na základních a středních školách, učila děti ze socioekonomicky exkludovaných rodin a děti s odlišným mateřským jazykem, působila jako koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání a později jako koordinátorka inkluzivního vzdělávání. Aktuálně pracuje pro vzdělávací program Varianty ve společnosti Člověk v tísni.

Eliška Nádobová

Eliška Nádobová pracuje pět let na pozici asistenta pedagoga na ZŠ Lyčkovo náměstí v Praze. Předtím zde pracovala jako vedoucí školního klubu. Vystudovala Střední zdravotnickou školu v Plzni, obor fyzioterapie. S dětmi pracuje celý svůj profesní život. Spolupracovala s mezinárodní neziskovou organizací Jugend für Europa a účastnila se s dětmi výměnných pobytů s různým zaměřením. Posledních dvacet let je aktivní jako organizátor letních výtvarných dílen a rodinných táborů. Má tři děti.

Mgr. Kateřina Pokorná

Kateřina Pokorná se narodila a žije v Praze. Vystudovala design a učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ na Západočeské univerzitě v Plzni, pastorační a sociální práci na UK v Praze a rozšiřující studium speciální pedagogiky na Univerzitě J. E. Purkyně. Během studia se věnovala různým sociálně zaměřeným projektům, spolupodílela se na projektu Letní sníh v Mongolsku, spolupořádala tábor pro děti z vyloučených lokalit a pracovala jako lektorka a výtvarnice pro Ekocentrum Koniklec. Od roku 2010 pracovala v Dětském centru Paprsek s dětmi s postižením, později působila jako průvodkyně v lesním klubu pro předškolní děti. Průběžně také vede výtvarné dílny v ZŠ a MŠ. V roce 2018 absolvovala instruktorský kurz T. E. T. ‒ Škola bez poražených a věnuje se lektorování kurzů pro pedagogy. Je mámou tří synů.

Mgr. Jitka Polanská

Jitka Polanská vystudovala FF UK, obory filologie (italský jazyk a literatura) a tlumočnictví a překladatelství (ruský jazyk). Pracovala v neziskových organizacích Nadace Via a Člověk v tísni. Sedm let působila jako externí konzultantka pro komunikaci společnosti LMC (job.cz). Pracovní náplní bylo psaní textů. Léta externě spolupracovala s týdeníkem Reflex. Od září 2017 je redaktorkou magazínu o vzdělávání Rodiče vítáni, což je projekt obecně prospěšné společnosti EDUin.

Mgr. Zuzana Rendek

Zuzana Rendek vystudovala bakalářský obor Kulturní a sociální antropologie na FF ZČU, magisterský obor Studia občanského sektoru absolvovala na FHS UK a v současné době studuje v rámci doktorandského studia obor Integrální studium člověka / obecná antropologie rovněž na FHS UK. Dlouhodobě se věnuje výzkumu muslimů a jejich komunit v Česku. Dílčí závěry publikovala pod jménem Zuzana Bürgerová například ve sborníku Nad Evropou půlměsíc 1: Muslimové v Česku a západních společnostech, (ed.) Karel Černý, 2015.

Mgr. Irena Balaban Cakirpaloglu, Ph.D.

Irena Balaban Cakirpaloglu se narodila a vyrůstala do svých 15 let ve Skopji v Makedonii. Poté se s rodinou přestěhovala do Olomouce, kde vystudovala gymnázium, pedagogickou fakultu (učitelství výtvarné výchovy a pedagogiky pro střední školy – Mgr.) a doktorské studium v oboru antropologie (Ph.D). Vzhledem k osobním zkušenostem se studiem na české škole bez znalosti vyučovacího jazyka se během své pedagogické praxe orientovala na problematiku vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem v českých školách. Působila také na vysoké škole jako vědecká pracovnice, kde vyučovala předměty zaměřené na multikulturní výchovu, interkulturní komunikaci a současnou pedagogiku. Je spoluřešitelkou a členkou několika systémových a výzkumných projektů. Aktivně publikuje v odborných časopisech v ČR a zahraničí, věnuje se výtvarné výstavní činnost v ČR a zahraničí. V současnosti pracuje jako krajská metodička v projektu APIV B (NPI ČR), kde také příležitostně lektoruje. Je vdaná, má dvě děti.

Bc. Hana Čechová

Hanka Čechová vystudovala FF UK, obor anglistika/amerikanistika. Narození dcery ji přivedlo ke studiu výchovných přístupů a absolvování lektorského výcviku v přístupu Respektovat a být respektován včetně studia vývojové psychologie na New York University v Praze. Kurzy respektující komunikace lektoruje již přes 10 let, od roku 2017 je certifikovanou lektorkou kurzů Výchova / Škola bez poražených. Na DAMU absolvovala dvouletý program Kreativní pedagogika – pedagogická kondice. V posledních šesti letech se kromě komunikace věnuje i práci s emocemi a stresem prostřednictvím „mindfulness“ (všímavost). V současné době dokončuje výcvik MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction).

Mgr. Vladislav Günter

Vladislav Günter působí v NPI ČR v Praze jako zástupce hlavního manažera projektu Společné vzdělávání v pedagogické praxi. Vystudoval obecnou antropologii na FHS UK a šest let působil coby doktorand na Fakultě filozofické ZČU. Ještě během magisterského studia (1997–2002) se věnoval výzkumné a humanitární práci na Balkáně (Bulharsko, Albánie, Kosovo), následně integraci cizinců a uprchlíků v ČR. Tři roky také působil jako koordinátor české zahraniční rozvojové spolupráce s Afghánistánem na MZV ČR či působil na různých krátkodobých i dlouhodobých misích v zahraničí (Srbsko, Gruzie, Ukrajina, Rusko). Nejdéle a kontinuálně se však věnuje zejména sociální integraci a vzdělávání. Je spoluzakladatelem a bývalým dlouholetým ředitelem o. p. s. Centra pro integraci cizinců, kde zároveň založil vzdělávací program (čeština pro cizince, vzdělávání lektorů a učitelů v oblasti češtiny jako druhého jazyka) postavený primárně na práci s heterogenními skupinami žáků a účastníků. Program tzv. nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince, jehož vznik inicioval a na jehož tvorbě se podílel, získal v roce 2009 Evropskou jazykovou cenu Label.

 

Mgr. Jana Odstrčilová

Jana Odstrčilová pochází se severních Čech, vystudovala Pedagogickou fakultu na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. Labem a Humanitní environmentalistiku na Fakultě sociálních studií v Brně. Dlouhodobě se věnuje ekologickým a vzdělávacím tématům, především jejich společenským dopadům a mediální a veřejné prezentaci. Pracovala například jako marketingová manažerka v Českém rozhlasu, několik let se věnovala vzdělávacím a mediálním aktivitám v rámci České rady pro šetrné budovy, Centra pasivního domu a vzdělávacího programu Varianty organizace Člověk v tísni. Od roku 2017 pracuje v NPI ČR jako manažerka aktivity Veřejnost v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, v rámci které aplikace Zapojmevsechny.cz vzniká. O školství a vzdělávání se intenzivně zajímá i z pozice rodiče dvou dětí. 

Petra Musilová

Petra Musilová je studentkou Fakulty humanitních studií UK. Zabývá se překladem textů z anglického jazyka z oblasti společenských věd. Dílčí pracovní zkušenosti má z Národního pedagogického institutu ČR nebo Asociace institucí vzdělávání dospělých. Inspiraci čerpá ze zkušeností s vedením dětí ve skautském oddílu.


Copywriting

Ing. Tereza Šístek
Bc. Veronika Šmídová
Mgr. Olga Pohl
Tereza Škoulová

Fotografie

Mgr. Klára Horáčková
Mgr. Kateřina Lánská

Grafika

Anna Bezoušková
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.