NOMI – metoda k identifikaci nadaných dětí v mateřské škole

Metoda NOMI vám, pedagogům, pomůže zábavnou formou s identifikací nadaných dětí v mateřské škole. Je to snadné – zadáte a vyhodnotíte 8 úkolů.

NOMI je metoda sloužící k identifikaci nadaných dětí, která byla vytvořena v roce 2012 v rámci grantového projektu Pedagogicko-psychologické poradny Královéhradeckého kraje. Je určená primárně pedagogům mateřských škol. 

Cílí na zmapování projevů nadání v rámci osmi úkolů, které pedagog hravou formou dítěti zadává v individuálním rozhovoru. Oblasti, na něž se metoda zaměřuje, jsou: verbální schopnosti, schopnosti abstrakce a analýzy, řešení problémů, paměť, tvořivost, schopnost alternativního myšlení a originalita, ale i další schopnosti týkající se komunikace, organizace práce a samostatnosti. [1] Celý nástroj je uživatelsky přívětivý a po důkladném seznámení ho může použít každý pedagog pracující s předškolními dětmi. Je ale nutno zdůraznit, že slouží pouze k předběžné identifikaci nadaných dětí a nenahrazuje vyšetření intelektu psychologem v pedagogicko-psychologické poradně.

NOMI obsahuje sadu 8 úkolů [2], z nichž každý je tvořen jednotlivými podúkoly:

1) Počty

Popis úkolu: V podnětovém materiálu má dítě nakreslena 3 jednoduše stylizovaná auta z profilu (viditelná jsou u každého samozřejmě jen 2 kola). Dítě má spočítat, kolik kol mají všechna auta dohromady. U mimořádně nadaných dětí předpokládáme originální řešení, např. započítání rezervních kol.

2) Analogie

Popis úkolu: Dítě má dány dva objekty: obličej a dům, má je srovnat a na základě pochopení souvislostí přiřadit do dvojic jejich části, zobrazené na kartičkách.

3) Zajímavý tvor

Popis úkolu: Dítě má nakreslit obyčejnou tužkou originálního tvora, vymyslet pro něj jméno, vyprávět, co tento tvor mohl zažít. Druhým úkolem je, že si dítě samo ohodnotí, jak se mu to povedlo. (K nadání patří schopnost kritického hodnocení vlastních výtvorů).

4) Kostky

Popis úkolu: Examinátor má jednu běžnou hrací kostku, dítě tři. Examinátor dítěti ukáže na své kostce počet puntíků a dítě má tento počet zobrazit pomocí svých dvou nebo tří kostek.

5) Co by se stalo, kdyby...

Popis úkolu: Dítěti jsou ústně představeny jednotlivé situace, na které má najít co nejvíce odpovědí, nápadů.

6) Řada symbolů

Popis úkolu: Je dána řada symbolů, která se nějakým způsobem rozvíjí. Dítě má odhadnout její zákonitost a doplnit další obrázek. Předlohu dostane nakreslenou, k dispozici má jednotlivé symboly, ze kterých má vybrat ten správný.

7) Absurdní situace

Popis úkolu: Dítě slyší větu, ve které jsou některé věci nemožné, a má je najít.

8) Kategorie

Popis úkolu: Dítě má sestavit dané předměty do různých kategorií, které samo vytvoří. Podnětový materiál je slovní i obrázkový.


Jak testování probíhá?

Celé testování probíhá formou přátelského rozhovoru, kdy pedagog dítěti představuje úkoly a pozoruje jeho reakce, které si zaznamenává do předem připraveného záznamového archu. Příkladem takové úlohy může být hned ta první, kdy je dítě vyzváno, aby řeklo, kolik kol mají auta na následujícím obrázku. [2]

Obr. 1: Podnětový materiál k úloze 1.

Obr. 1: Podnětový materiál k úloze 1. Zdroj: NOMI – Instrukce pro administrátora.

Pedagog dítě pozoruje a povzbuzuje k přemýšlení, ale nesmí mu nijak napovídat. V záznamovém archu, viz níže, si pak zaznamenává nejen to, zda dítě úkol zvládlo, ale také míru jeho originality při řešení. Bere přitom ohled na to, zda dítě spočítalo viditelná kola a zda si dokázalo domyslet, že jsou i kola, která nevidí. Třeba nějaká schovaná v kufru nebo ta na druhé straně vozidel. Současně pozoruje i způsob, jakým dítě počítá – počítá jedno kolo po druhém, nebo počítá vhledem? [3]

tabulka

Obr. 2.: Tabulka k vyhodnocení úlohy 1. 

Podobným způsobem probíhá dalších sedm úloh. Nakonec pedagog spočítá souhrnné bodové hodnocení, které odráží celkový výkon dítěte. Tento výkon následně porovnává s přiloženou tabulkou v záznamovém archu a dostává konečné výsledky.

Na základě prokazatelné korelace výsledků metody NOMI s Wechslerovou inteligenční škálou pro děti (WISC III) byly stanoveny hranice úspěšnosti metody NOMI, podle nichž dosahuje podprůměrného výsledku 10 % dětí, průměrného a mírně nadprůměrného cca 80 % dětí a výrazně nadprůměrného výsledku cca 10 % dětí – u těch je namístě následné komplexní psychologické vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně.

Tato jednoduchá a zábavná metoda v kombinaci s dalšími metodami pomáhá s identifikací mimořádně nadaných dětí a tím umožňuje přizpůsobení prostředí a aktivit jejich potřebám, tak aby se mohly optimálně rozvíjet. 

V příloze najdete manuál s přehledem celé metody, instrukce pro administrátora s představením a vyložením všech osmi úloh, přílohu s obrázky, s nimiž dítě pracuje, záznamový list pro sledování a hodnocení výkonů dítěte, a metodické poznámky a tipy k jednotlivým úlohám. 

Další informace k problematice identifikace mimořádně nadaných dětí je možné nalézt na webové stránce Databáze výstupů projektů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.  


Ke stažení:

Příloha 1: Manuál k metodě předběžné identifikace mimořádně nadaných dětí NOMI.

Příloha 2: NOMI Instrukce pro administratora.

Příloha 3: NOMI Záznamový list.

Příloha 4: NOMI obrázky k jednotlivým úkolům.

Příloha 5: Metodické poznámky k NOMI.


Zdroje:

[1] HOMOLKOVÁ, M., KOŠŤÁLOVÁ, I., MARTINCOVÁ, N. (2011). NOMI – Metodika MND MŠ s NOMI. Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje. [online]. [datum citace 7. 8. 2020]. Dostupné z: https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/3322

[2] HOMOLKOVÁ, M., KOŠŤÁLOVÁ, I., MARTINCOVÁ, N. (2011). NOMI – Instrukce pro administrátora. Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje. [online]. [datum citace 7. 8. 2020]. Dostupné z: https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/3322

[3] HOMOLKOVÁ, M., KOŠŤÁLOVÁ, I., MARTINCOVÁ, N. (2011). NOMI – Záznamový list. Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje. [online]. [datum citace 7. 8. 2020]. Dostupné z: https://databaze.op-vk.cz/Project/Detail/3322

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Plán pedagogické podpory pro nadaného žáka s nedostatkem odvahy
Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor uplatníte na prvním stupni u nadaného žáka, který s vaší laskavou pomocí zvládne všechny své úzkosti a obavy.
Individuální vzdělávací plán pro nadané dítě
Individuální plán pro nadané žáky s důrazem na oblast matematiky může vypadat třeba takhle. Matematické nadání je potřeba rozvíjet, a proto si zaslouží svůj vlastní IVP. Máme ho pro vás.
Podpora nadaných dětí
Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) v rámci poskytování podpůrných opatření pro děti a žáky se SVP nezapomíná ani na podporu dětí a žáků s nadáním a mimořádným nadáním. Jaké možnosti navrhuje v rámci podpůrných opatření (IVP) pro nadané děti?
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.