Nastavování pravidel komunikace a spolupráce školy a rodiny

Děti, učitelé i rodiče se potřebují při vzájemné komunikaci cítit bezpečně. Pocitu bezpečí dosáhnete nastavením srozumitelných pravidel. Smysluplná a pro všechny závazná pravidla vám pomáhají cítit jistotu, že víte, co se od vás očekává, co můžete očekávat od ostatních, a že víte, jak postupovat, když se vám něco nelíbí.

Ilustrační foto | FOTO: APIV B

Základním principem, na kterém můžete vystavět pravidla vzájemné komunikace, je společný zájem na nejlepším fungování a maximálních možných výsledcích dítěte. Spolupráce rodičů a učitelů musí vycházet z rovnoprávného vztahu obou stran.

Proces nastavování pravidel komunikace školy a rodiny musí začít už před nástupem dítěte do školy a pak vždy na začátku každého školního roku. Je dobré, aby první setkání školy s rodiči i budoucím žákem proběhlo ještě před nástupem dítěte do školy. Účelem takového setkání je poznat se navzájem, navázat přátelský, otevřený vztah, získat důležité informace o dítěti, zjistit vzájemná očekávání a společně s rodiči vytvářet pravidla vzájemné spolupráce a komunikace. [1]

Na co se můžete zeptat rodičů ještě před vstupem jejich dítěte do 1. třídy? [2]

 • Co byste chtěli, aby se vaše dítě v průběhu tohoto školního roku naučilo?
 • Jaké činnosti děláte společně s dítětem nejraději?
 • Má vaše dítě nějakou zkušenost, o které bych jako učitel měl vědět?
 • Na co jste u svého dítěte nejvíce pyšní?
 • Jaké jsou oblíbené hry a aktivity vašeho dítěte?
 • Jak se vaše dítě chová, když je rozrušené, a jak nejlépe s ním v takové situaci jednat?
 • Co dalšího bychom měli o vašem dítěti vědět?
 • Jakým způsobem byste se chtěli zapojit do aktivit ve třídě a ve škole?
 • Jaká jsou vaše očekávání směrem ke škole, výuce, třídnímu učiteli?

Proč by měla být následná komunikace s rodiči pravidelná?

Zabráníte tak tomu, že se rodiče od školy dozvědí jen nepříjemné informace v okamžiku, kdy nastane problém [3]. Z rodičů se tak nestanou pouze obránci dítěte, z vás není jen zvěstovatel špatných zpráv. Škola se na druhou stranu může dozvědět o tom, co se děje u dítěte doma, aby mohla případně reagovat.

Proč by měla být následná komunikace s rodiči transparentní?

Rodiče by měli vědět, na koho se mohou se svými dotazy a informacemi obracet.

Dokumenty a informace ze strany školy by měly být snadno dohledatelné. [3]


Jak pravidla komunikace s rodiči co nejlépe nastavit a vysvětlit? [4]

Očekávání a potřeby

 • Vyjasněte si očekávání a potřeby. Konkrétně a v klidu (všechno není jasné a samozřejmé). Ideální jsou k tomu rodičovské schůzky na začátku roku.
 • Některým očekáváním a potřebám rodičů můžete vyhovět, jiným ne, a to i z důvodů plnění školního vzdělávacího plánu, řádu školy, interních pravidel, vašeho objemu času, vašeho rozsahu aktivit (například s dětmi na školy v přírodě nejezdíte) apod. Je vhodné si vše vyjasnit hned na začátku.

Dohoda mezi rodiči a školou

 • Vytvořte a podepište dohodu s rodiči. Hned na začátku školního roku.

Vytvoření pravidel

 • Pravidla formulujte srozumitelně, přívětivě a konkrétně.
 • Napište, co se má dělat, nikoli co se dělat nemá. A jedna A4 stačí.

Diskuse a vysvětlení

 • Na diskusi a vysvětlení pravidel si nechte dost času.
 • Nevynechejte ani postupy pro řešení možných problémů.

Na koho se obracet

 • Vytvořte přehlednou strukturu toho, kdo je za co zodpovědný a koho kvůli čemu kontaktovat.

Konzultační hodiny

 • Kdy jsou?
 • Kam je možné přijít?
 • Jak je možné si domluvit schůzku?

Vzájemné informování

Za jaké situace informuje škola rodiče a naopak?


Vědí rodiče, na koho se můžou obrátit v případě, že:

  • je jejich dítě nemocné?
  • chtějí poznat prostředí školy?
  • se chtějí zapojit do výuky?
  • by rádi sdělili nějaké nápady nebo poskytli zpětnou vazbu?
  • nejsou spokojeni s tím, jakým způsobem s nimi komunikujete?
  • potřebují vysvětlit něco ze školního řádu?
  • mají podezření, že je jejich dítě obětí šikany?
  • chtějí škole věnovat sponzorský dar?
  • rádi by měli možnost sledovat průběh školního dne (dokumentace práce, informace na internetu, elektronická žákovská knížka)?  

Nastavení pravidel při osobních konzultacích: Jak vést složitá jednání s rodiči? [5]

 1. Pečlivě si připravte fakta a argumenty. Ujasněte si s rodiči předem obsah schůzky.
 2. Setkání naplánujte na dobu, která rodičům vyhovuje.
  • Nabídněte jim více termínů.

 1. Vyberte vhodný prostor pro jednání a klidnou atmosféru.

  • Nabídněte rodičům i dítěti (a dalším účastníkům) občerstvení.
  • Buďte laskaví a usměvaví. Přispěje to ke snížení napětí.

 1. Stanovte si jasný časový rámec.
 2. Dejte rodičům prostor k jejich vyjádření, zhodnocení situace, postřehům.
 3. Představte svůj úhel pohledu.

  • Udržte si nadhled.
  • Nejprve vyjádřete pozitiva (úspěchy, pokroky, silné stránky).
  • Poté sdělte informace o tom, co se nedaří (neúspěch, problém, slabé stránky).

 1. Dejte prostor pro diskusi.

  • Zaměřte se na to, aby všichni (učitel, rodič i žák) měli stejný časový prostor pro své sdělení.
  • Rodič i žák jsou vašimi partnery v rozhovoru. Mluvte s nimi klidně a s respektem.

 1. Navrhněte konkrétní krok vedoucí ke zlepšení.

  • Před koncem setkání se domluvte na tom, jak budete pokračovat a jaké konkrétní kroky podniknete.

 1. Spolupracujte s výchovným poradcem a třídním učitelem.
 2. Ze setkání udělejte zápis.

Rodiče i škola mají společný cíl – dobro dítěte. Vytvořením pravidel vzájemné komunikace ukazují hned od počátku, že se chtějí společně domluvit. Společnou dohodou dávají najevo partnerství a vytvořenými pravidly získávají nástroj, jak o vzájemný vztah a o svěřené dítě pečovat.

Příloha 1: Dohoda mezi rodinou a školou


Zdroje:

[1] Křemenová, J. (2015). Učí se celá škola: Spolupráce a komunikace s rodiči. Fakta, s. r. o. Žďár nad Sázavou, s. 5

[2] Křemenová, J. (2015). Učí se celá škola: Spolupráce a komunikace s rodiči. Fakta, s. r.o. Žďár nad Sázavou, s. 5

[3] Felcmanová, A. (2013). Rodiče nečekaní spojenci: jak rozvíjet partnerský dialog mezi školou a rodinou. Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty, Praha, s. 23. ISBN 978-80-87456-45-3.

[4] Felcmanová, A. (2013). Rodiče nečekaní spojenci: jak rozvíjet partnerský dialog mezi školou a rodinou. Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty, Praha. ISBN 978-80-87456-45-3.

[5] srov. Felcmanová, A. (2013). Rodiče nečekaní spojenci: jak rozvíjet partnerský dialog mezi školou a rodinou. Člověk v tísni, vzdělávací program Varianty, Praha, s. 41. ISBN 978-80-87456-45-3. a Křemenová, J. (2015). Učí se celá škola: Spolupráce a komunikace s rodiči. Fakta, s.r.o. Žďár nad Sázavou, s. 9

vytisknout článek

Mohlo by Vás zajímat

Když se otevřete rodičům, otevřou se oni vám. Jak zlepšit komunikaci ve školce
Učitelé z mateřinek, jak si rozumíte s rodiči svých žáčků? Někteří pedagogové tvrdí, že kontakt s rodiči je na jejich práci vlastně to vůbec nejtěžší a nejvíc stresující. Čím to ale je? Problém obvykle bývá v komunikaci a často netkví tolik v tom, co se říká, ale v tom, jak a kdy se to říká. Podívejme se napřed na to, odkud vítr vane, a pak se pojďme zamyslet nad tím, jak si můžete lépe porozumět.
Den otevřených dveří pro rodiče
Aby rodiče mohli zažít běžný den svých dětí ve škole, pořádá děčínská ZŠ Den otevřených dveří jen pro ně. Rodiče se účastní výuky a pomáhají tak zlepšovat klima třídy.
VIDEO: Tipy pro učitele – jak nastavit pravidla pro jednání s rodiči?
Práce učitele s sebou automaticky přináší i nutnost jednat s rodiči, což nemusí být vždycky zcela bezproblémové. Je dobré se na tyto situace dopředu připravit, umět si stanovit zdravé hranice a dokázat správně komunikovat. S tím vám pomůže zkušená učitelka a lektorka „Školy bez poražených“ Kateřina Vrtišková, která se ve videu podělí o své tipy a praktické ukázky.
Nabídka poradenství v ukrajinštině
Пропонуємо консультації українською мовою
Potřebujete konzultaci s odborníkem?
Napište nám.