Dítě s ADHD a motivace k učení

S ADHD u dětí se dá velmi efektivně pracovat a správná motivace dokáže divy. Zařaďte do výuky speciální hry pro děti s ADHD, odměňování a pozitivní zpětnou vazbu a pozorujte změny. Přečtěte si i o dalších způsobech motivace k učení.

Ilustrační foto/FOTO: APIV B


Vzdělání je zásadní nejen pro dobrou orientaci ve společnosti, ale také pro přípravu k budoucímu povolání. K tomu, aby se dítě ve škole cítilo dobře, zažívalo pocit úspěchu a dokázalo se nějakým způsobem vyrovnat i s neúspěchem, potřebuje vnímat školu jako bezpečný přístav, kde je přijímáno. Ovšem děti s ADHD nemají stejnou startovní čáru, protože kvůli svým obtížím se hůře vyrovnávají se školními nároky. 

Kapitánem školní posádky je v tomto případě učitel. Pro něj může být navázání pozitivního vztahu náročné, obzvlášť když takové dítě často vyrušuje, zlobí, vykřikuje nebo pobíhá po třídě. Například autistické dítě s tzv. aktivním chováním v kombinaci s ADHD může chtít takovým chováním na sebe upoutávat pozornost – zejména pokud má vyzkoušené, že druzí lidé, učitelé i spolužáci, budou na jeho chování reagovat.

V následujících odstavcích najdete tipy a rady, jak předcházet konfliktním situacím a problematickému chování a jak tyto děti během vyučování motivovat, popřípadě jak si s nimi utvořit pozitivní funkční vztah. 

ADHD projevy a diagnostika

Pojďme nejdříve odbourat často zažitý předsudek z učitelských sboroven, že děti s ADHD jsou jen špatně vychované. Jedná se totiž o poruchu biologickou. 

Nejčastější příznaky ADHD syndromu u dětí jsou trojího druhu:

 • narušená schopnost soustředit se
 • neschopnost dodržovat pravidla chování
 • neschopnost vykonávat delší dobu určité pracovní výkony

Správně vedená výchova, jednotný a citlivý přístup v rámci trojúhelníku spolupráce RODIČE – ŠKOLA – DÍTĚ však dokáže divy. Toto jsou dva důležité kroky, které je dobré podniknout, pokud máte ve třídě dítě s touto poruchou, anebo jej budete do třídy přijímat. 

 1. Domluvte si schůzku s rodiči a sesbírejte maximální možné množství informací o jejich dítěti – jaká mají nastavená pravidla, co dělat v případě výbuchu vzteku, jaká je efektivní komunikace, co má dítě nejradši (odměny, TV hrdiny, záliby), zkrátka co na něj platí. V případě, že dítě ještě poruchu nemá diagnostikovanou, domluvte se s rodiči na schůzce v některém z těchto zařízení:

- Pedagogicko-psychologická poradna – prostřednictvím psychologa provádí testy pro posouzení míry schopnosti soustředit se. 

- Dětský psychiatr – stanovuje diagnózu ADHD, ke spolupráci na vyšetření může přibrat další odborníky jako třeba neurologa, psychologa nebo učitele. 

Pokud má žák ADHD v kombinaci s poruchami autistického spektra, rodiče se mohou obrátit na Speciální poradenské centrum pro žáky s autismem (SPC) podle svého bydliště. Radu nebo konzultaci vám poskytne také Speciálně pedagogické centrum při Národním ústavu pro autismus.  

 1. Speciálně pedagogické centrum anebo pedagogicko-psychologická poradna může následně doporučit podpůrná opatření v rámci individuálního vzdělávacího plánu dítěte. Domluvte se s rodiči na pravidlech spolupráce, která dítěti umožní úspěšně se rozvíjet. Budování třídního kolektivu a příjemné atmosféry ve třídě je někdy křehkou mozaikou složitých vztahů. Najděte si dostatek času a vysvětlete ostatním dětem ve třídě odlišnost jejich nového spolužáka ještě dříve, než se s ním poprvé setkají. Zabráníte tak nepochopení a konfliktům ve třídě, které z toho můžou vyplynout. Určitě bude také přínosné, když budete sdílet informace o dítěti s ADHD s dalšími učitelskými kolegy, kteří ho budou učit. [1]

Záznamové karty k projevům ADHD

Pro lepší orientaci ve škále projevů a v následných postojích k nim je výhodné zaznamenávat si denně chování dítěte do tzv. záznamové karty. [2] Mimo výuku se k nim můžete vrátit a dobrat se toho, kdy k nim dochází, jaké jsou popřípadě situační spouštěče hyperaktivního chování dítěte a jak s nimi do budoucna pracovat. Jedná se také o vhodný výchozí materiál pro případ, že se rozhodnete požádat o pomoc psychology, psychoterapeuty nebo lékaře. Kartu najdete v příloze.  

Prevence problémového chování

 • Vytvořte bezpečné a respektující prostředí. Dítě by mělo mít jistotu, že je ve třídě přijímáno, že tam má své pevné místo a může se tam cítit bezpečně. Je tedy důležité, aby učitel dítě neztrapňoval ani neponižoval. Zachování sebeúcty u těchto dětí je totiž klíčem k pozdějšímu úspěchu. 

 • Respektujte soukromí žáka s ADHD. Výsledky jeho vyšetření (například v rámci SPC) nebo snížené požadavky na jeho výuku by neměly být zbytečně zveřejňovány. Záleží na mnoha faktorech, na individualitě dítěte i učitele. Pro některé dítě může být akcentování snížených požadavků ve výuce nedůstojné a jinému  to může být jedno. 

 • Berte ohled na možnosti dítěte. Instrukce, které dítěti zadáváte, formulujte pouze v několika málo krocích.
 • Vždy si ověřte, zda dítě rozumí zadání úkolu.
 • Zohledněte schopnost dítěte zapsat si úkol podle jeho časových možností a schopností. 
 • Zvažte zadávání úkolů v předtištěné formě namísto diktování. 

   • Přizpůsobte uspořádání třídy. Podle aktuálních potřeb přizpůsobujte uspořádání lavic ve třídě, v případě her utvořte kruh nebo tvořte studijní koutky pro samostatnou práci. Zvýšíte tak výkon a soustředění dětí. Fantazii se meze nekladou, můžou to být i koutky oddechové, poslechové, změnit se dá i osvětlení nebo výzdoba třídy, použít se dá hudba. 
   • Neusazujte dítě hned u okna, má tam příliš mnoho podnětů, zároveň je ale praktické, pokud je blízko vám. [3]

    • Používejte pochvaly a pozitivní hodnocení posilují pocit dítěte, že se chová správně. Zpětná vazba by měla následovat hned po splnění úkolu. 
    • Pravidelná zpětná vazba vede k posilování žádoucího chování. 
    • Při poskytování zpětné vazby dítě nehodnoťte a neposuzujte je jako takové (jsi roztěkaný, jsi nepořádný). Pouze popište, jaké chování se vám líbí a jaké vám vadí, vyjádřete svůj pocit. Například: „nelíbí se mi, když si neuklízíš pomůcky… vadí mi, že… líbí se mi, když… oceňuji, že jsi udělal…“.
    • V průběhu dne dejte dítěti prostor, aby vám také mohlo sdělit své pocity.

     • Dejte dětem s ADHD pevnou strukturu a řád, potřebují to mnohem víc než jiné děti. Potřebují také přesně vědět, co se od nich očekává jak z hlediska učení, tak z hlediska chování. 
     • Zpravidla na začátku roku si vytvořte s dětmi pravidla, která budete dodržovat. Pravidla je dobré příležitostně opakovat a připomínat. 
     • Když dítě začne porušovat dohodnutá pravidla, nudí se, má potřebu na sebe strhávat pozornost, ruší ostatní děti, věnujte dostatek času opakovanému vysvětlení, co je ve třídě přijatelné a co už nikoliv. 
     • Tresty nejsou funkčním řešením, ale při agresi dítěte byste měli zasáhnout – například odebráním odměny nebo pochvaly. 

      • Zjistěte, co dětem s ADHD nejvíce pomáhá.   
      • srozumitelná komunikace
      • jasná pravidla
      • promyšlené reakce na určité projevy jejich chování
      • přesné určení toho, co se od nich očekává
      • častá zpětná vazba, která následně vede k optimalizaci chování [4]

       • Zvolte vhodnou formu relaxace a hry.
       • Dobře zvolená relaxace nejenže přinese odpočinek, dobrou náladu a energii, ale navíc spolehlivě rozpustí stres a napětí. Zklidňuje, uvolňuje a přispívá i k lepší koncentraci dětí. Děti by se měly také dozvědět, k čemu relaxace slouží a proč ji chcete aplikovat právě teď. Relaxační cvičení nebo hru můžete zařadit prakticky kdykoliv, kdy vidíte, že stávající aktivita je příliš monotónní a děti jsou unavené a nesoustředí se. Relaxace také výrazně tlumí agresivitu. V případě, že se některé děti nechtějí hry účastnit, neměly by být nuceny, ale zároveň by neměly rušit. Předtím než učitel hru aplikuje, měl by ji mít už vyzkoušenou.

       Příklady rozehřívacích her [5] najdete v příloze. 

       Pravidla pro práci s dítětem s ADHD

       Pojďme se ještě podívat na některá pravidla a tipy, které sice situaci komplexně nevyřeší, ale pomohou učiteli a také případně asistentovi pedagoga lépe zvládat vzájemnou komunikaci, udržet pozornost dítěte a vyvarovat se činností, které by mohly narušit chod třídy. 

       • Oční kontakt – udržujte ho nejen při zadávání úkolů.
       • Dítěti zadávejte jednoduché, krátkodobé úkoly. 
       • Pokud jsou úkoly delší, rozfázujte je. Dítě může pro jistotu instrukce zopakovat a vlastními slovy popsat, co bude v příští chvíli dělat. 
       • Pokud dítě splnilo úkol nebo udělalo něco správně, vždy ho pochvalte nebo odměňte. 
       • Pokud dítěti poskytujete zpětnou vazbu a chcete s ním probrat, co se vám nelíbí, udělejte tak mezi čtyřma očima, ne před celou třídou.
       • Když dítě vybuchne a nechá se ovládnout emocemi, pomozte mu najít společensky přijatelný způsob, jak emoční přetlak vypustit, například zadupat si, vypsat vztek na papír nebo použít boxovací pytel. Po zklidnění je dobré si s dítětem promluvit o tom, co se stalo. Je vhodné opět vyjádřit svoje pocity a použít popis jeho chování, nikoliv hodnocení jeho osoby: „mrzí mě, co se stalo“ apod. [5]

       Motivace k učení u dítěte s ADHD

       Každé dítě i dospělý rád slyší pochvalu nebo ocenění. U dětí s ADHD to platí dvojnásob. Je velice důležité posilovat sebevědomí těchto dětí tím, že oceníte každý jejich úspěch nebo projevenou snahu. Jako učitel nebo asistent pedagoga můžete dítě slovně podporovat i během práce nebo se ho i přátelsky dotknout. Podle toho, co má dítě rádo, můžete mít připravený celý systém odměn. Promluvte si tedy s dítětem o jeho zájmech a o tom, co má rádo a co ho baví, a podle toho přizpůsobte odměny. Odměny musí dávat dítěti smysl a můžou být trojího druhu:

       • materiální – obrázky, samolepky, sladkosti, oblíbené jídlo
       • zážitkové, volnočasové odměny – ty mohou být přímo ve třídě nebo na jiném místě k tomu určeném ve škole (poslech hudby, zhlédnutí oblíbeného seriálu, čas strávený na počítači)
       • sociální – pochvaly, slovní pozitivní komentáře  

       Příjemnou zážitkovou aktivitou může být pro děti s ADHD například trampolining, hipoterapie nebo muzikoterapie. [6]

       Odměňování dětí s ADHD

       Jedním z osvědčených způsobů jsou žetony, které dítě sbírá celý den. Například za 45 minut výuky dostane 1 žeton, který se dá směnit za volnočasové aktivity, které má dítě rádo. Nemusí jít ale vždy jen o čas strávený hraním her na počítači, můžou to být i oblíbené samolepky, karty s hrdiny nebo oblíbený pamlsek. 

       Na konci každého dne, popřípadě hodiny,  s dítětem zhodnoťte, co se mu dařilo, jak zvládalo různé situace a zda se vyvarovalo problematickému chování.  Počet žetonů a míra odměny by měly být přesně definované, aby dítě vědělo, jakého výsledku může dosáhnout. Pokud ho žetonové hospodářství bude bavit, máte vyhráno. V příloze najdete metodický list odměnového systému primárně učený pro děti s poruchou autistického spektra (PAS), který je nicméně dobře využitelný i pro děti s poruchami pozornosti. Projděte si také tabulku pro záznamy problémového chování. [7]

       Zafungovat mohou i bodové motivační systémy s oblíbenými výtvarnými motivy. Vytvořte třeba mapu Lego Star Wars s políčky, které si bude dítě postupně vybarvovat podle počtu pochval, které mu v hodině udělíte. Motivační body tak mohou ve stejném systému udílet rodiče nebo asistent pedagoga. Jednou přidělené body už neodebírejte. 


       Shrnutí

       Tipy na úspěšnou spolupráci s dítětem ve výuce

       • U dítěte s ADHD hodinu maximálně strukturujte.
       • Vždy se ujistěte, že dítě zadanému úkolu rozumí. 
       • Zadávané úkoly by neměly trvat déle než 5–10 minut.
       • Dítě by se mělo alespoň u části úkolů hýbat, například napsat větu na tabuli nebo na nástěnku, která je v zadní části třídy. 
       • Počítejte s tím, že dítě s ADHD může být během 5. a 6. hodiny unavené, dopřejte mu pauzu na odpočinek nebo mu dejte krátce prostor pro jeho volnočasové aktivity.
       • Zařazujte relaxační hry. Dbejte na pestrost aktivit v rámci vyučovací hodiny. 
       • Pokud se dítěti práce nedaří nebo trvá už moc dlouho, změňte zadání.
       • Při splnění dvou těžších úkolů může dostat mimořádně žeton nebo motivační bod navíc. 
       • Většina dětí s ADHD podává lepší výkon ve verbálním než v písemném projevu, myslete také na to, že žák potřebuje více času na rozmyšlenou, když odpovídá ústně. 
       • Důvěra a pozitivní přístup umožňuje dítěti, aby zažívalo úspěch a alespoň část úkolu udělalo správně. 
       • Snažte se s dítětem co nejvíce komunikovat a společně komentovat, co se daří a co ne.
       • A na úplný závěr se držte hesel – soustavnost, důslednost, trpělivost a humor především, tím rozhodně nic nepokazíte.

       Přílohy:

       Záznamová karta

       Odměnový systém pro dítě s poruchami autistického spektra (PAS)

       Rozehřívací hra 1

       Rozehřívací hra 2


       Zdroje:

       [1]  Jiráková, P., (2015). Možnosti ovlivňování projevů ADHD při výchovném vedení. Dostupné z: https://www.alfabet.cz/vyvojova-vada-u-ditete/vzdelani-a-integrace/adhd-ve-vychove/ (datum citace 30. 9. 2019)

       [2] Gavendová, N., (2009).  Základní aspekty práce s hyperkinetickým dítětem. Slezská univerzita v Opavě. Vzdělávací centrum v Krnově. Metodický materiál v rámci projektu e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji OP VK č. (CZ.1.07/1.3.05/11.0008), s. 21‒22.

       [3] Sociálně-pedagogické centrum Duháček pro děti s vadami sluchu a řeči. (2012). Jak na neklidné děti, Hradec Králové.  

       [4] Jucovičová, D., Žáčková, H. (2012). Neklidné a nesoustředěné dítě ve škole a v rodině: Prevence vzniku konfliktních situací a problémového chování u dětí s ADHD. Dostupné z: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZUF/16265/NEKLIDNE-A-NESOUSTREDENE-DITE-VE-SKOLE-A-V-RODINE-PREVENCE-VZNIKU-KONFLIKTNICH-SITUACI-A-PROBLEMOVEHO-CHOVANI-U-DETI-S-ADHD.html/ (datum citace 30. 9. 2019)

       [5] Gavendová, N., (2009). Pedagogická intervence u dětí s poruchami chování. Slezská univerzita v Opavě. Vzdělávací centrum v Krnově. Metodický materiál v rámci projektu e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji OP VK č. (CZ.1.07/1.3.05/11.0008)

       [6] ZŠ Komenského, Žďár nad Sázavou (nedatováno). Speciální rehabilitační metody. Dostupné z: http://www.3zszdar.cz/index.php?amp%3Bnid=7328&amp%3Baction=detail&amp%3Bid=4&nid=7328&lid=cs&oid=3573102 (datum citace 30. 9. 2019)

       [7] Bitmann, J. (2017). Odměnový systém. Dostupné z: https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=80356&view=13638 (datum citace 30. 9. 2019)

       vytisknout článek

       Mohlo by Vás zajímat

       Dítě se závažnou zdravotní diagnózou
       Závažná diagnóza je pro všechny, kterých se týká, bezesporu traumatizující záležitost. Celá rodina vynakládá maximální úsilí k tomu, aby se s nastalou situací vyrovnala, a zaslouží si vaši plnou podporu a empatii. Tady je pár zásad a tipů, jak na to.
       Plán pedagogické podpory pro nadaného žáka s nedostatkem odvahy
       Máme pro vás plán pedagogické podpory (PLPP). Vzor uplatníte na prvním stupni u nadaného žáka, který s vaší laskavou pomocí zvládne všechny své úzkosti a obavy. (Ilustrační foto | FOTO: APIV B)
       Doporučení rodičům pro rozvoj nadaných předškolních dětí
       Nadané děti si žádají aktivnější rodiče. Jaké důsledky má autoritativní, demokratická a liberální výchova na jejich nadání? Máme pro vás sadu praktických doporučení, jak o nadání předškoláků pečovat.
       Nabídka poradenství v ukrajinštině
       Пропонуємо консультації українською мовою
       Potřebujete konzultaci s odborníkem?
       Napište nám.